Questions? Mu Eta Sigma would like to hear from you